תקנון האתר – הבהרות משפטיות

 1. כללי
  • אתר אינטרנט זה הינו בבעלות חברת ר.א.ש. ציפורניים בע”מ A.S NAILSח.פ 516492410. יצירת קשר עם בעלת האתר תעשה באחד האמצעים הבאים:
   • טלפון:
   • דוא”ל:
   • קישור “צור קשר” באתר.
  • השימוש באתר כפוף להוראות הדין הישראלי ובכלל זה הוראות תקנון זה. מובהר כי סמכות השיפוט בכל הנוגע לאתר ו/או לשימוש בו יהיו לבתי המשפט במחוז ירושלים בלבד.
  • המשתמש באתר מסכים לכלל הוראות תקנון זה והן תחולנה על כל שימוש באתר ועל כל רכישה או התקשרות שתתבצע באמצעותו. שימוש באתר כמוהו כהסכמה לכלל הוראות התקנון.
  • לבעלת האתר הסמכות והזכות לשנות מהוראות האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומיד עם השינוי, תחולנה ההוראות המתוקנות. על המשתמש חלה החובה לבדוק בכל שימוש את תנאי השימוש הנכונים לאותה עת.
  • להוראות תקנון זה תינתן הבכורה בפרשנות תנאי ההתקשרות ובכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל מידע או פרט המופעים באתר, יגברו הוראות התקנון.
  • חל איסור על שימוש באתר שאיננו אישי. אין להעתיק את האתר או חלקים ממנו, בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב ומראש מאת בעלת האתר.
  • המשתמש באתר מסכים לשמירת פרטים ומידע שיזין לאתר, בכפוף להוראות כל דין. מידע פרסומי יועבר למשתמש רק עם קבלת הסכמתו המפורשת לכך.
 2. מדיניות פרטיות
  • לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות) לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר. במידה שאינך מעוניין להופיע ברשימת הדוור-עליך לציין זאת במפורש בכתב.
  • בעלת האתר מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מבעלת האתר תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך “להסרה מרשימת תפוצה” בגוף ההודעה.
  • בעלת האתר מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר ולא תעבירם לצד שלישי אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש.
  • הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל. הפעילויות באתר או במשרדי בעלת האתר ומתקניה.
 3. רכישת טובין או שירותים באתר
  • באתר מוצעים למכירה טובין שונים ושירותים שונים.
  • על ביצוע הרכישות באתר יחולטו הוראות הדין הישראלי ובכלל זה חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.
  • מובהר בזאת כי בעלת האתר רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף או להוריד מוצרים ו/או שירותים המוצעים למכירה באתר בכל עת.
  • מובהר כי תאני לביצוע העסקאות באתר הינו קיומו של מלאי מספיק אצל בעל האתר ו/או ספקי השמנה וכי בעת האתר רשאית להודיע בתוך זמן סביר לאחר ביצוע העסקה כי בשל מחסור במוצר או בשל כך שהמלאי של המוצר אזל, תבוטל העסקה ובמקרה כאמור לא תהיה למשתמש באתר (הרוכש) כל טענה ו/או דרישה ובלבד שאמצעי התשלום שבאמצעותו שילם לא יחויב ו/או יזוכה בסכום שחויב, באופן מיידי ועם קבלת ההודעה על הביטול.
  • לכל רכישה יתווספו דמי משלוח ו/או דמי טיפול, הכל בהתאם להוראות ולתנאי התשלום הקבועים לכל מוצר ו/או שירות.
  • בעלת האתר זכאית לפרסם מבצעים להיקף ו/או לתקופה מוגבלת ובמקרה כאמור יחולו תנאי המבצע הספציפי.
  • בנוסף רשאית בעלת האתר לפרסם מחירים מיוחדים מוזלים לתקופות ממושכות או להיקפי מכירות שיקבעו על ידה. במקרה כאמור תהיה רשאית בעלת האתר לשנות בכל עת את המחיר או תנאי ההתקשרות והכל עד למועד שבו אושרה העסקה על ידי בעלת האתר.
  • מובהר בזאת כי המחירון של המוצרים והשירותים באתר איננו בהכרח זה המפורסם בערוצי מכירה אחרים של בעלת האתר וכי יכול ובערוצי מכירה אחר אחרים יחולו מבצעים שאינם חלים באתר ולהיפך.
  • מובהר כי כלל האחריות למוצרים תחול על יצרן המוצר וכי לבעלת האתר אין ולא יכולה להיות שליטה על איכות המוצרים, מעבר למידע אשר מעביר ומפרסם היצרן שלהם. לעניין זה מכירת המוצרים על ידי בעלת האתר הינה מכירה קמעונאית בלבד.
  • תיאור המוצר, איכותו, מאפייניו, מרכיביו וסגולותיו הינה בהתאם למידע שמעביר היתרן ואין לבעלת האתר כל ידע עדיף על פני זה שיש למשתמש והוא מאשר כי בדק את תכונות המוצר טרם רכישתו. ככל שמפורסמת תמונה של המוצר יחד עם תיאורו, אין לראות בתמונה זו משום התחייבות כלשהי של בעלת האתר ויש להסתמך על התיאור של המוצר. תמונות הכוללות תיאור של שימוש במוצר כגון יישום המוצר על דוגמנית או בדרך אחרת הינו להמחשה בלבד והמשתמש מאשר כי ידוע לו שמדובר בפרסומת.
  • ככל שלא תהיה התאמה בין תיאור המוצר באתר לבין המוצר שקיבל הרוכש בפועל יהי רשאי הרוכש להחזיר את המוצר, בתוך 10 ימים בתיאום עם בעלת האתר ובלבד שלא עשה בו כל שימוש ולא פתח את האריזה של המוצר.
  • על המשתמש למלא בדייקנות את כל פרטי ההזמנה, לרבות פרטיו האישים ופרטי ההתקשרות. ככל שלא ימולאו הפרטים במלואם או שלא ימולאו בדייקנות האחריות על כל שיבוש או נזק שייגרמו באספקת המוצר תחול על המשתמש ועליו לבדו.
  • מצאה בעלת האתר כי מולאו באיזה מהפרטים נתונים שאינם אמת או נתונים כוזבים, מכל סיבה שהיא רשאית היא שלא לאשר אתלך ההזמנה ולכלול את המשתמש ברשימת משתמשים פסולים שלא ינתן להם שירות באתר.
  • עם ביצוע ההזמנה תשלח למשתמש הודעה בדואר אלקטרוני או במסרון (sms) המאשרת קבלת ההזמנה. אין לראות באישור זה אישור ההזמנה אלא אישור על קבלת ההזמנה. רק לאחר חיוב אמצעי התשלום ובירור קיום המוצר במלאי תשלח למשתמש הודעה כי הזמנתו אושרה בליווי פרטי המשלוח.
  • המשתמש באתר מאשר בעצם השימוש באתר כי הוא רשאי על פי כל דין להשתמש באתר ולבצע עסקה מסוג העסקה שהוא מתעתד לבצע ובכלל זה היותו/ה, בגיר/ה, כשיר/ה לבצע את העסקה, בעל האמצעים לשלם בגינה ושלא חל עליו כל איסור מכל מין וסוג שהוא לבצע את העסקה.
  • חל איסור להציג אמצעי תשלום של אדם אחר. המשתמש יזמין באמצעות אמצעי תשלום הרשום על שמו ואולם במקרים מיוחדים רשאי המשתמש להזמין עבור אחרים ובלבד שיובהר כי ההתקשרות הנה עימו.
 4. ביטול עסקאות ומדיניות החזרת מוצרים
  • ביטול עסקאות ומדיניות החזרת מוצרים 
  • הזכות לביטול עסקה היא כקבוע בחוק. על הרוכש חלה החובה לבדוק את המוצר בעת קבלתו וככל שהוא מעוניין ויכול לבטל את העסקה, עליו לעשות כן במועד המקודם ביותר ולא יאוחר מ-14 יום מאת קבלת המשלוח, גם אם החוק מאפשר לו מועד מאוחר יותר. 
  • ביטול רכישה יעשה על ידי משלוח המוצר באריזתו המקורית, ללא שנעשה בו כל שימוש ובצירוף הודעת ביטול שתכלול את פרטי הרכישה, המועד האופן והסכום ששולם בצירוף אסמכתא ופרטים לזיכוי. 
  • הזיכוי יעשה באותו אופן שבו נעשה החיוב ובצירוף דמי ביטול ככל שיחולו, הכל בהתאם למגבלות כל דין. 
  • עלות החזרת מוצרים כוללת: דמי משלוח על סך 35₪ דמי טיפול בהזמנה על סך 25₪ 
  • החזר כספי עבור החזרת מוצרים ינתן רק עד 48 שעות מהרכישה בניכוי עמלת אשראי (כקבוע בחוק) מעבר ל-48 שעות ינתן זיכוי באתר. 
  • את המוצרים המוחזרים והודעת הביטול יש לשלוח לכתובת: רחוב האומן 3, בית שמש 
  • על הלקוח חלה החובה לוודא קבלת המוצר המוחזר אצל בעלת האתר. 
  • ככל שביטול העסקה נובע מפגם במוצר, יפרט המשתמש את הפגם ויוכיח שאכן קיים פגם במוצר ובשיקול דעת של הנהלת האקדמיה יוחלט האם המוצר פגום או לאו ובמקרה וימצא פגם במוצר הנהלת האקדמיה תעביר הודעה לייצרן/הספק של המוצר. 
  • במקרה כאמור בעלת האתר תבטל את העסקה רק בכפוף לאישור היצרן/הספק. לא אישר הספק/היצרן את ביטול העסקה, תודיע על כך בעלת האתר למשתמש ותהיה בהתאם פטורה מכל חובה בעניין ולמשתמש תהיה זכות להגשת תביעה רק כנגד הייצרן/הספק ישירות. מובהר כי במקרים של ביטול כאמור, לא יושבו דמי המשלוח. 
  • במקרה של חוסר שביעות רצון ממוצר מסוים או במקרה שלא נמצא פגם במוצר בעלת האתר לא תיהיה מחוייבת לזכות/ לשפות את הלקוח בשום סכום שהוא. 
  • על ביטול שבגינו זכאית בעלת האתר לחייב את הלקוח בדמי ביטול, תודיע בעלת האתר ללקוח מהו גובה דמי הביטול בהתאם להוראות הדין עם קבלת הודעת הביטול ושמורה ללקוח הזכות לחזור בו מהודעת הביטול. 
  • סירוב משלוח או חוסר מענה לשליח שגורר להחזרת המשלוח יעלה בדמי ביטול של משלוח כפול בסה”כ 70₪ (הלוך 35₪ וחזור 35₪) 
  • בעלת האתר מצידה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לבטל כל הזמנה בטרם בוצעה, בכל מקרה שתמצא לנכון ומבלי לגרוע בכלליות האמור גם במקרים שבהם: אזל המלאי, ו/או העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי ו/או נמצא שהלקוח עשה שימוש שלא בתם לב או בניגוד לתנאי התקנון באתר ו/או כל נימוק אחר שתמצא בעלת האתר לנכון.
 1. אספקת המוצרים ותנאי המשלוח
  • בתיאור כל מוצר ו/או שירות באתר יכללו פרטים לגבי אפשרויות המשלוח ועלות המשלוח.
  • מובהר כי בעלת האתר אינה אחראית למשלוח עצמו והאחריות בעניין זה תחול על חברת השילוח.
  • שינויים במועדי המשלוח יכול ויגרמו עקב עומס אצל חברת השילוח או גורמים אחרים שאינם קשורים בחברה, במקרה כאמור לא תחול כל אחריות על החברה באיחור באספקת המוצר.
 2. זכויות יוצרים
  • זכויות היוצרים באתר וכל קניין רוחני הקשור בו הנם בבעלות בעלת האתר או בבעלות המפרסמים באתר, ככל שיכללו בפרסומים יצירות המוגנות בזכויות יוצרים.
  • חל איסור מוחלט לעשות שימוש במידע או בכל יצירה ו/או להעתיק אותם במלואם ו/או בחלקם בלא אישור בכתב ומראש של בעלת האתר.